A. Wskaźniki produktu projektu
A.1 wsparcie finansowe jednostki naukowej (100% - 31.XII.2015):

Plan na okres realizacji:
XI 2007 – III 2014
Procent realizacji – złożone sprawozdanie:
XI 2007- XII 2015
A.2 stopień realizacji założonych wskaźników produktu (na koniec grudnia 2015 r.):

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary wskaźnika

 

Wartość bazowa mierzona przed rozpoczęciem realizacji projektu

Wartość docelowa wskaźnika określona w umowie/decyzji
o dofinansowanie

Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu

Stopień realizacji wskaźnika

(%)

Liczba instytucji (jednostek naukowych) objętych wsparciem

sztuka

0

1

1

100 %

Liczba pracowników naukowych zaangażowanych w realizację projektu (w tym kobiety)

osoba

0

60
(7)

102
(17
)

170%
(
243 %)

Liczba studentów zaangażowanych w realizację projektu

osoba

0

35

40

114 %

Liczba doktorantów zaangażowanych w realizację projektu (w tym kobiety)

osoba

0

46
(16)

53
(22)

115%
(
156%)

Liczba nowych miejsc pracy (EPC) związanych z działalnością B+R powstałych w trakcie realizacji projektu (w tym kobiety)

sztuka

0

10
(2)

13,60
(
3,07)

136%
(153%)

Liczba aparatury naukowo-badawczej zakupionej w związku z realizowanym projektem

sztuka

0

16

16

100 %

A.3 zakupiona aparatura naukowo–badawcza:
Temat 1: Spektrofotometr absorpcji atomowej z elektrotermiczną atomizacją i z korekcją tła Zeemana
(209 840,00 PLN)
Temat 1: Spektrometr IR – badania budowy związków (109 998,86 PLN)
Temat 1: Chromatograf gazowy z spektrometrem mas – analiza czystości związków i składu mieszanin
(326 716,00 PLN)
Temat 1: Stanowisko do badań właściwości dielektrycznych materiałów (175 599,48 PLN)
Temat 1: Stanowiska do linii czystej technologii przetworników ciekłokrystalicznych cz. 1
(56 042,45 PLN)
Temat 2: Zestaw do analizy rentgenostrukturalnej
(1 141 066,00 PLN)
Temat 3: Stanowisko do pomiaru parametrów wysoko-
częstotliwościowych detektorów
i czasu życia nośników
(945 378,00 PLN)
Temat 3: Stanowisko do pomiaru właściwości fotoelektrycznych struktur detekcyjnych
(285 738,64 PLN)
Temat 4: Stanowisko do kombinatoryjnego wytwarzania i badania wybranych właściwości użytkowych cienko warstwowych, wieloskładnikowych wodorków oraz kompleksów wodorkowych
(999 912,00 PLN)

Temat 1: Stanowisko do badań właściwości elektrooptycznych materiałów (195.215,86 PLN)

Temat 1: Stanowiska do linii czystej technologii przetworników ciekłokrystalicznych cz. 2
(266 910,00 PLN)

Temat 1: Zastaw stabilizowanych laserów dla potrzeb badań struktur fotonicznych (326 960,00 PLN)

Temat 1: Skaningowy mikroskop elektronowy Phenom G2 pro
(599 010,00 PLN)

Temat 1. Wirówka do fotorezystu (27.395,67 PLN)

   

B. Wskaźniki rezultatów projektu
B.1 Liczba wdrożeń jako rezultat realizacji projektu rozwojowego (7 z 8):
 • Fantomy FWAT dla Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
  FWAT# model tkanki ciała ludzkiego (anizotropowy dla dyfuzji wody) dla wycechowania sekwencji dyfuzyjnych w tomografach MR służących do nieinwazyjnej metody analizy rozkładu przestrzennego i stanu dynamiki wody w układach biologicznych.

 • Komórki LC dla TKS-optics w ST. Petersburgu
  Dwie partie (po 6 szt) komórek LC przekazano do TKS-Optics celem ich implementacji w dalmierzu laserowym przewidzianym do instalacji w lądowniku kosmicznym projektu „Phobos-Grunt”

  Druga partia komórek przekazana do TKS-Oprtics

  Widok modułu dalmierza z zamontowanymi komórkami LCC (LCC48, LCC49)


 • Komórki Ferroelektryczne W206G, W206M dla LASERTEX Wrocław
  Dwa typy komórek ferroelektrycznych z mieszaninami W206G, W206M przekazano do LASERTEX Wrocław celem ich implementacji w interferometrze laserowym jako modulatorów objętościowej wiązki laserowej
  LASERTEX
 • Specjalne Elementy Ciekłokrystaliczne do diagnostyki gorącej plazmy dla Vavilov State Optical lnstitute, St. Petersburg, Rosja Seria 7 elementów: skręcone LCN - LCNP3 (TN5, TN7, TN9), odbiciowe LCN - LCNP4 (RN3), transmisyjne LCN - LCNPS (RRl, RRil), transmisyjne LCN - LCNP3
  Laser_damage_LCEs_10-06-2012.pdf
 • Wyskoko dwójłomne materiały ciekłokrystaliczne dla LC Matter Corp., Orlando, Florida USA
  LC_Mater_LC_from_Dabrowski.pdf
 • Specjalizowany ciekłokrystaliczny element optyczny typu 0,63TN do techniki laserowej dla LASERTEX, Wrocław
  Element ciekłokrystaliczny spełniający wymogi wysokiej klasy przełącznika fazowego /2 dla techniki laserowej
  Przetwornik_063TN.pdf
 • Specjalizowany element ciekłokrystaliczny dla techniki laserowej – LASERTEX,  Wrocław
  Ciekłokrystaliczna półfalówka na długość fali 0.63 mm typu TNP2 do interferometru 3D
  01_TNP2_LASERTEX.pdf
B.2-1 wynalazki zgłoszone do ochrony patentowej (14 z 14):
 • R.S. Dąbrowski, K.L. Czupryński, P. Kula, M. Żurowska, W. Rejmer, W. Piecek, Z. Raszewski, “Antyferroelektryczne ortokoniczne smektyki o długiej helisie i sposób ich otrzymywania”,
  zgłoszenie patentowe P-387790 z dnia 14.04.2009 (realizacja tematu 1),
 • R.S. Dąbrowski, P. Kula, J. Dziaduszek, A. Chołuj, K. Skrzypek, J. Kędzierski, “Nematyczne i chiralne medium ciekłokrystaliczne o ujemnej anizotropii dielektrycznej”, Zgł. patentowe Nr P 388285 z dnia 15.06.2009,
  zgłoszenie patentowe P-388285 z dnia 15.06.2009 (realizacja tematu 1)
 • R.S. Dąbrowski, K.L. Czupryński, P. Kula, M. Żurowska, W. Rejmer, W. Piecek, Z. Raszewski, “Antiferroelectric orthoconic liquid crystalline material with long pitch and the method of its preparation”,
  zgłoszenie patentowe z dnia 13.04.2010 USPTO 12/759,185 (realizacja tematu 1)
 • R.S. Dąbrowski, J. Dziaduszek, K. Garbat, Urban, J. Parka, L.R. Jaroszewicz, „Nematyczne medium ciekłokrystaliczne dla urządzeń fotonicznych adresowanych dwoma częstotliwościami pola elektrycznego.”,
  zgłoszenie patentowe z dnia 05.07.2010 P-391749 (realizacja tematu 1)
 • R.S. Dąbrowski, P. Kula, A. Chołuj, J. Dziaduszek, K. Garbat, Nematyczne związki i nematyczne media je zawierające o dodatniej lub ujemnej anizotropii dielektrycznej,
  zgłoszenie patentowe z dnia 12.07.2011 P-395708 (realizacja tematu 1)
 • R.S. Dąbrowski, P. Kula, A. Chołuj, J. Dziaduszek, K. Garbat, "Liquid crystal carbonate and liquid crystal medium containing the same with positive or negative dielectric anisotropy"
  zgłoszenie patentowe z dnia 19.07,2012 USPTO 13/533,352 (realizacja tematu 1)
 • R. Łyszkowski, M. Polański, J. Bystrzycki, L.R. Jaroszewicz “Wielokomorowy cylinder do rozdrabniania I mechanicznej syntezy proszków stopowych w młynkach planetarnych”,
  zgłoszenie patentowe z dnia 06.08.2012 P-400255 (realizacja tematu 4)
 • P. Kula, R.S. Dąbrowski, J.  Herman, L.R. Jaroszewicz „Nematyczna mieszanina ciekłokrystaliczna o obniżonej absorpcji w zakresie promieniowania 0,4-6,0 um i związki do jej sporządzenia”,
  zgłoszenie patentowe z dnia 24.10.2012 P-401334 (realizacja tematu 1)
 • S. Dyjak, M. Wasilewska, S. Cudziło, J. Bystrzycki, L. Jaroszewicz „Sposób syntezy proszku węglikoazotku tytanu z wykorzystaniem cyjanków”,
  zgłoszenie patenowe z dnia 28.11.2012 P-401793 (realizacja tematu 4
 • L. R. Jaroszewicz, A. J. Panas, M. Polański, P. Patek, S. Dyjak, I. Kunce, M. Michalska-Domańska, B. Fikus, K. Witek, P. Kusiora, A. Olejarczyk „Sposób intensyfikacji szybkości absorpcji i desorpcji wodoru”
  zgłoszenie patentowe z dnia 27.10.2014 P-409924 (realizacja tematu 4)
 • R. Dąbrowski, K. Milewska, W. Drzewiński, M. Żurowska, M. Czerwiński, W. Piecek, L.R. Jaroszewicz „Wysokokątowa antyferroelektryczna mieszanina wykazująca bezpośrednie przejście z fazy antyferroelektrycznej do fazy izotropowej” zgłoszenie patentowe z dnia 23.03.2015 P-411723 (realizacja tematu 1)     
 • L. R. Jaroszewicz, P. Marć, P. Pura-Pawlikowska „Sposób wytwarzania konwertera polimerowego do łączenia włókien światłowodowych i poli-merowy konwerter do łączenia włókien światłowodowych” zgłoszenie patentowe z dnia 09.10.2015 P-414328 (realizacja tematu 1)
 • L. R. Jaroszewicz, P. Marć, P. Pura-Pawlikowska „Process for preparation polymer converter for connecting optical fibers and polymer converter for connecting optical fibers”           zgłoszenie patentowe z dnia 10.12.2015  PCT EPO, PCT/IB2015/ 5059519 (realizacja tematu 1)
 • J. K. Kowalski, L.R. Jaroszewicz, Z. Krajewski, A. Kurzych, P. Marć „Sposób pomiaru oraz układ do pomiaru stosunku amplitud dwóch pierwszych harmonicznych sygnału uzyskiwanego z układu Sagnaca” zgłoszenie patentowe z dnia10.12.2015 P-415202 (realizacja tematu 1) 
B.2-2 Wynalazki posiadające ochronę patentową (6 z 4):
 • R.S. Dąbrowski, K.L. Czupryński, P. Kula, M. Żurowska, W. Rejmer, W. Piecek, Z. Raszewski, Antyferroelektryczne ortokoniczne mieszaniny o podwyższonej stabilności chemicznej i dużej wartości skoku helisy oraz związki chiralne, achiralne i recemiczne do jej wytworzenia,
  patent PL 214647 B1 z 30.08.2013r (realizacja tematu 1)
 • R.S. Dąbrowski, P. Kula, J. Dziaduszek, A. Chołuj, K. Skrzypek, J. Kędzierski, Nematyczne i chiralne medium ciekłokrystaliczne o ujemnej anizotropii dielektrycznej,
  patent PL-214559 B1 z dnia 30.08.2013r. (realizacja tematu 1)
 • R.S. Dąbrowski, K.L. Czupryński, P. Kula, M. Żurowska, W. Rejmer, W. Piecek, Z. Raszewski, Antiferroelectric orthoconic liquid crystalline material with long pitch and the method of its preparation,
  US Patent 8,101,095 z dnia 24.01.2012 (realizacja tematu 1)
 • R.S. Dąbrowski, P. Kula, A. Chołuj, J. Dziaduszek, K. Garbat, Liquid crystal carbonate and liquid crystal medium containing the same with positive or negative dielectric anisotropy,
  US Patent 8,652,353 B2 z dnia 18.02.2014r. (realizacja tematu 1)
 • R.S. Dąbrowski, J. Dziaduszek, K. Garbat, S. Urban, J. Parka, L.R. Jaroszewicz, Nematyczne medium ciekłokrystaliczne dla urządzeń foto-nicznych adresowanych dwiema częstotliwościami  pola elektrycznego,
  patent PL z dnia 08.12.2015 numer w nadaniu na bazie P.400137 (realizacja tematu 1)
 • R.S. Dąbrowski, P. Kula, A. Chołuj, J. Dziaduszek, K. Garbat, Nematyczne związki i nematyczne media je zawierające o dodatniej lub ujemnej anizotropii dielektrycznej,
  patent PL-217692 B1 z dnia  29.08.2014 (realizacja tematu 1)
B.3 Skomercjalizowane wyniki badań B+R wykonane w jednostce naukowej (7 z 7):
 • Fantomy 2Q2WAT20, 5Q2WAT20, 3CWATP, 3CWATS dla IFJ
 • Dedykowane komórki ciekłokrystaliczne IPSHG z prostokątnymi złotymi elektrodami (5IPSA1/4 oraz 5IPSA50/50) dla University of Colorado (USA)
 • 12 mikronowej grubości homogeniczne komórki ciekłokrystaliczne z bazowym kątem tiltu 20 i 24 stopni (12HGWAT20 i 12HGWAT45) dla CREOL, University of Central Florida (USA)
 • Specializowane nematyczne komórki ciekłokrystaliczne dla fali o długości fali 0.808µm i 1.063µm (0.81LCC i 1.06LCC) dla Vavilov State Optical Institute (Rosja)
 • Elektroniczna ciekłokrystaliczna półfalówka typ 0.63TN dla „LASERTEX” Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Naukowo-Technicznego Sp. z o. o. we Wrocławiu,

 • Orientowany monokryształ α-BIBO do SGH dla fali 1064 nm dla Katedry Spektroskopii Optycznej Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej w Poznaniu
  Zapytanie.pdf
 • Elektroniczna ciekłokrystaliczna półfalówka do interferometru laserowego 3D typ 0,63 TNP2 dla „LASERTEX” Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Naukowo-Technicznego Sp. z o. o. we Wrocławiu,
  02_TNP2_LASERTEX.pdf

B.4 noweał, trwe miejsca pracy i etaty badawcze (5):
 1. Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) (10,82 z 6):


  • 1- EPC adiunkt naukowy w IFT (dr inż. Waldemar GAWRON od 1.02.2009r.),
  • 1/4- EPC adiunkt naukowo-dydaktyczny w KZMiT (dr inż. Małgorzata NOREK od 1.05.2009r.),
  • 1-EPC adiunkt naukowy w IFT (dr inż. Tomasz NASIŁOWSKI od 10.12.2009r.),
  • 1-EPC st. technik w KZMiT (mgr inż. Izabela KUNCE od 1.01.2010 r .),
  • 1-EPC st. inżynier w IFT (mgr inż. Przemysław MORAWIAK od 1.10.2010r.),
  • 1/3–EPC sam. ref. ds. technicznych w KZMiT (mgr Marta MICHALSKA-DOMAŃSKA od 1.02.2011r.) ½ od 1.08.2011, ¾ od 1.11.2013.
  • 1-EPC st. inżynier w ICh (mgr inż. Wojciech RAJMER od 1.10.2011r.).
  • 1/3- EPC adiunkt naukowo-dydaktyczny w IFT (mjr dr inż. Piotr MARTYNIUK od 1.08.2011r.),
  • 1-EPC st. inżynier w IFT (mgr inż. Rafał KOWERDZIEJ od 1.10.2013r.),
  • 1-EPC st. inżynier w IFT (mgr inż. Rafał MAZUR od 1.10.2013r.),
  • 1-EPC st. inżynier w IFT (mgr inż. Michał MURAWSKI od 1.10.2013r.),
  • 1/2-EPC st. inżynier w IFT (mgr inż. Michał CZERWIŃSKI od 1.10.2013r.),
  • 1-EPC profesor wizytujący w IFT (dr Nourddinne BENNIS od 17.02.2014 r)
 2. Liczba utworzonych nowych etatów badawczych (5 z 5):
  • adiunkt naukowy w IFT (dr inż. Waldemar GAWRON od 1.02.2009r.),
  • adiunkt naukowo-dydaktyczny w KZMiT (dr inż. Małgorzata NOREK od 1.05.2009r.),/li>
  • adiunkt naukowy w IFT (dr inż. Tomasz NASIŁOWSKI od 10.12.2009r.),
  • adiunkt naukowo-dydaktyczny w IFT (mjr dr inż. Piotr MARTYNIUK od 1.08.2011r.),
  • profesor wizytujący w IFT (dr Nourddinne BENNIS od 17.02.2014 r)
B.5 Współpraca, także sformalizowana, jednostki naukowej z przedsiębiorcami:
 1. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową po zakończeniu projektu (10 z 7)
  • Joint Stock Company TKS-optics, Petersburg, Rosja – porozumienie o współpracy w zakresie wyrobów ciekłokrystalicznych (LC), będących wygodnymi w użyciu, prostymi, lekkimi oraz niskonapięciowymi urządzeniami optycznymi, 1 Lipca 2010 – temat 1
   ZOBACZ POROZUMIENIE
  • VIGO System SA, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133 – wykorzystanie technologii MOCVD dla potrzeb półprzewodnikowych detektorów  podczerwieni – temat 3
   ZOBACZ POROZUMIENIE
  • ITMO - St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics – porozumienie dotyczące współpracy i wymiany dydaktyczno-naukowej w obszarze optyki, technik laserowych, inżynierii materiałowej, technik informacyjnych i telekomunikacyjnych 5.03.2014 r.– temat 1-4
   ZOBACZ PROZUMIENIE
  • o m-Soft Sp. Z o. o., Warszawa, Polska – porozumienie o współpracy w zakresie badań, wytwarzania i stosowania elementów fotoniki, 23.10.2014 – temat 1
   ZOBACZ POROZUMIENIE
  • o P.H. ELMAT, Rzeszów, Polska – porozumienie o współpracy w zakresie badań, wytwarzania i stosowania elementów fotoniki światłowodowej, 23.10.2014 – temat 1
   ZOBACZ POROZUMIENIE
  • o Elproma Elektronika Sp. z o. o., Łomianki, Polska – porozumienie o współpracy w zakresie badań, wytwarzania i zastosowania modułów komunikacyjnych dla fotoniki światłowodowej, 23.10.2014 – temat 1>
   ZOBACZ POROZUMIENIE
  • o WIMA Conventions, Warszawa, Polska – porozumienie o współpracy w zakresie promocji innowacyjnych rozwiązań fotoniki, 23.10.2014 – temat 1-4
   ZOBACZ POROZUMIENIE
  • o InfoSCAN SA Warszawa, Polska – porozumienie o współpracy w zakresie badań, wytwarzania oraz stosowania elementów fotoniki i informatyki stosowanej, 31.07.2015 – temat 1
   ZOBACZ POROZUMIENIE
  • MW SCIENCEMEETING Józefów, Polska – porozumienie o współpracy w zakresie promocji innowacyjnych rozwiązań fotoniki, 25.11.2015 – temat 1-4
   ZOBACZ POROZUMIENIE
  • o LASERTEX Sp z o.o. Wrocław, Polska – porozumienie o współpracy w zakresie badań, wytwarzania oraz stosowania elementów fotoniki zwłaszcza ciekłokrystalicznej, 18.12.2015 – temat 1
   ZOBACZ POROZUMIENIE
B.6 nowe publikacje dotyczące wyników badań posiadające IF(178 z150):

realizacja tematu 1

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

N=1;
IFav= 1,4510

N=7;
IFav= 1,1661

N=13;
IFav= 1,1661

N=11;
IFav= 1,3655

N=14;
IFav= 2,5134

N=8;
IFav= 2,6015

N= 13;
IFav= 3,0095

N=3;
IFav= 2,3970

N=70;
IFav= 2,0198

J. Czub, R. Dąbrowski, J. Dziaduszek, S.Urban, “Mesomorphic and dielectric properties of fluorosubstituted isothiocyanates with different bridging groups”, Liq. Cryst., 36(5), (2009), 521-529

K. A. Stasiewicz , R. Krajewski, L. R. Jaroszewicz , M. Kujawińska, R. Świłło "Influence of the tapering process on optical fiber refractive index distribution changes along the structure”, Opto-Electronics Review , 18 (1) , (2010), 102-109

J. Kędzierski, Z. Raszewski, M. A. Kojdecki, E. Kruszelnicki-Nowinowski, P. Perkowski, W. Piecek, E. Miszczyk, J. Zieliński, P. Morawiak, K. Ogrodnik „Determination of ordinary and extraordinary refractive indices of nematic liquid crystals by using wedge cells”,  Opto-Electronics Review, 18 (2), (2010), 214-218

Z. Raszewski,  E. Kruszelnicki-Nowinowski, J. Kędzierski, P. Perkowski, W. Piecek, R. Dąbrowski,  P. Morowiak, K. Ogrodnik „Electrically tunable liquid crystal filters”, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 525, (2010), 125–140

R. Dąbrowski, P. Kula, Z. Raszewski, W. Piecek, J.M. Otòn, A. Spadło “New orthoconic antiferroelectrics useful for applications”, Ferroelectrics, 395, (2010), 116-132

J. Zieliński, M. Olifierczuk „Fast response TN switch – numerical analysis of transmission function”, Mol. Cryst. Liq. Cryst.,  525, (2010), 57–63

A. T. Krzyżak, L. R. Jaroszewicz ”Anisotropic diffusion phantom – application for DTI”  Molecular Imaging and Biology, 12 , Suplement 2 (2010), S1314

J. Parka, M. Dąbrowski, R. Kowerdziej „Investigation of twist elastic constant K22 of new nematic liquid crystal materials using threshold IPS method”, Opto-Electronics Review , 19 (1), (2010), 114-118

R. Kowerdziej, J. Parka, P. Nyga, B. Salski , „Simulation of a tunabkle metamateriial with nematic liquid crystal layers”, Liquid Crystals, 38(3), (2011), 377-379

L.R. Jaroszewicz, M. Murawski, T. Nasiłowski, K. Stasiewicz, P. Marć, M. Szymański, P. Mergo „Methodology of splicing large air filling factor suspended core photonic crystal fibers”, Opto-Electron. Rev., 19 (2), (2011), 256-259

L.R. Jaroszewicz, Z. Krajewski, H. Kowalski, G. Mazur, P. Zinówko, J. Kowalski „AFORS Autonomous Fibre-Optic Rotational Seismograph: Design and Application”, Acta Geophys., 59(3), (2011), 578-596

L. R. Jaroszewicz, M. Murawski, T. Nasilowski, K. Stasiewicz, P. Marc, M. Szymanski, P. Mergo, W. Urbanczyk, F. Berghmans, H. Thienpont, ” Low-Loss Patch Cords by Effective Splicing of Various Photonic Crystal Fibers With Standard Single Mode Fiber”, J. Lightwave Techn., 29 (19), (2011), 2940-2946

J. Parka, M. Dąbrowski, R. Kowerdziej, “ Investigations of twist elastic constant K22 of new nematic liquid crystal materials using threshold IPS method”, Opto-Electron. Rev., 19 (1 ), (2011), 114-118

J. Parka, R. Kowerdziej, M. Romaniuk, “Photorefractive properties of new liquid crystals in near infrared range”, Liquid Crystals, 38 (1), (2011), 25-30

P. Perkowski, K. Ogrodnik, W. Piecek, M. Żurowska, Z. Raszewski, R. Dabrowski, L. R., Jaroszewicz, “Influence of the bias field on dielectric properties of the SmCA* in the vicinity of the SmC*-SmCA* phase transition” Liquid Crystals , 38 (9), (2011), 1159-1167

K. Ogrodnik, P. Perkowski, Z. Raszewski, W. Piecek, M. Zurowska, R. Dąbrowski, L. R. Jaroszewicz, “Dielectric measurements of orthoconic antiferroelectric liquid crystal mixtures”, Mol. Cryst. Liq. Cryst ., 547 , (2011), 54-64

P. Perkowski, “Numerical elimination methods of ITO cell contribution to dielectric spectra of ferroelectric liquid crystals”, Opto-Electron. Rev. , 19 (2), (2011), 176-182

M. Olifierczuk i J. Zieliński, “Analysis of switching time of transmissive TN cell – light detector structure”, Mol. Cryst. Liq. Cryst ., 544 , (2011), 165[1153]-169[1157]

E. Miszczyk, Z. Raszewski, J. Kędzierski, E. Nowinowski-Kruszelnicki, M. A. Kojdecki, P. Perkowski, W. Piecek, M. Olifierczuk, „Interference Method for Determination of Dispersion of Refractive Indices of Liquid Crystal”, Mol. Cryst. Liq. Cryst ., , 544 , (2011), 22[1010]-36[1024]

M. Chrzanowski, J. Zieliński, E. Nowinowski-Kruszelnicki, W. Piecek, M. Olifierczuk, H. Lendzion, J. Brzeziński, „Orienting layers preparation technology for photoaligment in liquid crystal displays”, Mol. Cryst. Liq. Cryst ., 544 , (2011), 170[1158]-177[1165]

J. Czub, R. Dąbrowski, J. Dziaduszek, S.Urban, “Mesomorphic and dielectric properties of fluorosubstituted isothiocyanates with different bridging groups”, Liq. Cryst., 36(5 ), (2009), 521-529

L.R. Jaroszewicz , Z. Krajewski, K.P. Teisseyre "Usefulness of AFORS - Autonomous Fibre-Optic Rotational Seismograph for investigation of rotational phenomena", J. Seismol. , 29.12.2011, DOI: 10.1007/s10950-011-9258-3

P. Perkowski, Z. Raszewski, W. Piecek, J. Kędzierski, J. Rutkowska, Z. Zieliński, X.W.Sun, “Computer calculations of refractive indices in orthoconic SmC A *. Is it possible to obtain “isotropic” antiferroelectric liquid crystal (IAFLC)?”, Opto-Electron. Rev. , 19 (1), (2011), 34-39

M. M. Chrzanowski, J. Zieliński, M. Olifierczuk, J. Kędzierski, M. Zgutka, R. Mazur, W. Piecek, H. Maciejewski, „Liquid Crystal Aligning Ability of Photosensitive Polymer Material”, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 553, (2012), 58-65

L.R. Jaroszewicz, Z. Krajewski, K. P. Teisseyre „Fibre-Optic Sagnac Interferometer as Seismograph for Direct Monitoring of Rotation Events” in D'Amico Sebastiano (Ed): Earthquake Research and Analysis/Book 5, InTech Open Access Publisher, Rijeka 2012, Ch.16, 335-354, ISBN 9790953-307-681-1

M. Olifierczuk, R. Kowerdziej, L. Jaroszewicz, M. Czerwiński, J. Parka „Numerical analysis of THZ metamaterial with high birefringence liquid crystal”, Liquid Crystals, 39(6), (2012), 739-744

U. Chodorow, J. Parka, K. Garbat, N. Pałka, K. Czupryński, L. Jaroszewicz „Spectral Properties of Nematic Liquid Crystal Mixtures Composed with Long and Short Molecules in THz Frequency Range”, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 561, (2012), 1542-1406

U. Chodorow, J. Parka, K. Garbat, N. Pałka, K. Czupryński „Spectral investigation of nematic liquid crystal with high optical anisotropy at THz frequency range”, Phase Transactions, 85(4), (2012), 337-344

L.R. Jaroszewicz, A. Majchrowski, M. G. Brick, N. AlZayed, W. Kuznik, I. V. Kityk, S. Kłosowicz „Specific features of fluoroscence kinetics of Pr+3doped BiB3O6 glasses”, J. All. Com., 538, (2012), 220-223

M. Czerwiński, M. Tykarska, R. Dąbrowski, A. Chełstowska, M. Żurowska, R. Kowerdziej, L. R. Jaroszewicz ”The influence of structure and concentration of cyanoterminated and terphenyl dopants on helical pitch and helical twist sense in orthoconic antiferroelectric mixtures”, Liquid Crystals, XX, (2012), DOI:10.1080/02678292.2012.723047

W. Piecek, R. Dąbrowski, P. Morawiak, M. Żurowska, L. Jaroszewicz “The orthoconic antiferroelectric smectic liquid crystals and their engineering by doping with homo- and heterostructural compounds”, Phase Transitions, XX, (2012), DOI:10.1080/01411594.2012.711832

E. Nowinowski-Kruszelnicki, L. Jaroszewicz, Z. Raszewski, L. Soms, W. Piecek, P. Perkowski, J. Kędzierski, R. Dąbrowski, M. Olifierczuk, K. Garbat, E. Miszczyk „Liquid crystal cell for spce-borne laser rangefinder to space mission applications”, Opto-Electron. Rev., 20 (4), (2012),  0-0 DOI:10.24.78/s11772-012-0045-7

T. Tenderenda, K. Skorupski, M. Makara, G. Statkiewicz Barabach, P. Mergo, P. Marc, L. R. Jaroszewicz, T. Nasilowski „Highly birefringent dual mode microstructured fiber with enhanced polarimetric strain sensitivity of the second order mode”, Optics Express, 20(24), (2012), 26996-27002

Z. Holdynski, M. Napierala, M. Szymanski, M. Murawski, P. Mergo, P. Marc, L. R. Jaroszewicz, and T. Nasilowski “Experimental study of dispersion characteristics for a series of microstructured fibers for customized supercontinuum generation,” Optics Express, 21(6), (2013), 7107-711

P. Perkowski, K. Ogrodnik,  M. Zurowska, W. Piecek, R. Da̧browski, Z. Raszewski,  L. Jaroszewicz, „Antiferroelectric and ferroelectric SmC*A phases in racemic mixture”,  Phase Transitions, 86(2-3), (2013), 138-146

L.R. Jaroszewicz, Z. Krajewski, K. P. Teisseyre “The Possibility of a continuous monitoring of the horizontal buildings’ rotation by the fiber-optic rotational seismograph AFORS type” in Oren Lavan, Mario De Stefano (Eds): Seismic Behaviour and Design of Irregular and Complex Civil Structures, Springer 2013, Ch.23, 339-351,

P. Kula, J. Herman, P. Perkowski, M. Mrukiewicz, L.R Jaroszewicz „On the influence of the chiral side linking bridge type upon the synclinic vs. anticlinic balance in the case of 2',3'-difluoroterphenyl derivatives”, Liquid Crystals, 40(2), 256-266 (2013), DOI: 10.1080/02678292.2012.738311

P. Perkowski, M. Mrukiewicz, M. Żurowska, R. Dąbrowski, L. Jaroszewicz “Dielectric modes in antiferroelectric liquid crystal observed at low temperatures”, Liquid Crystals, (2013), DOI:10.1080/02678292.2013.795622

W. Drzewiński „Esters of (R)-2-(6-hydroxynaphthalene-2-yl)octane” Liquid Crystal,(2013) DOI: 10.1080/02678292.2013.800597

T. Tenderenda, M. Murawski, M. Szymanski, L. Szostkiewicz, M. Becker, M. Rothhardt, H. Bartelt, P. Mergo, K. Skorupski, P. Marc, L.R. Jaroszewicz, and T. Nasilowski „Fiber Bragg grating inscription in few-mode highly birefringent microstructured fiber”, Opt. Lett., 38(13), (2013), 2224-2226

I. Merta, Z. Holdynski, L. R. Jaroszewicz “Bicell-photodetector in the Fourier plane as a fiber optic homodyne phase demodulator - theoretical model and experimental results”, Appl. Opt.,  52(19), (2013), 4468-4476

Z. Raszewski, W. Piecek,  L. Jaroszewicz, L. Soms, J. Marczak, E. Nowinowski-Kruszelnicki, P. Perkowski, J. Kedzierski, E. Miszczyk, M. Olifierczuk, P. Morawiak, and R. Mazur „Laser damage resistant nematic liquid crystal cell”, J. Appl. Phys., 114, 053104 (2013); doi: 10.1063/1.4816682

P. Kula, A. Aptacy, J. Herman, W. Wójcik, S. Urtban “The synthesis and properties of fluorosubstituted analogues of 4-butyl-4’-[(4-butylphenyl)etynyl]biphenyls”, Liquid Crystal, 40(4), (2013), 482-491

R. Dąbrowski, M. Celiński, O. Chojnowska, P. Kula, J. Dziaduszek, S. Urban, “Compounds with low relaxation frequency and dual frequency mixtures useful for active matrix addressing”, Liquid Crystal, 40(10), (2013), 1339-1353

P. Kula, J. Herman, O. Chojnowska, “Synthesis and properties of terphenyl- and quaterphenyl-based chiral diesters”, Liquid Crystal, 40(1), (2013), 83-90

P. Kula, J. Herman, S. Pluczyk, P. Harmata, G. Mangelinckx, J. Beeckman “Syntesis and mesomorphic properties of laterally substituted 4,4’’’-dialkyl-p-quaterphenyls”, Liquid Crystal,  (2013) DOI:10.1080/02678292.2013.859755

M. Chołuj, P. Kula, R. Dąbrowski, M. Tykarska,L. Jaroszewicz „Synthesis and mesomorphic properties of lateralny fluorinated alkyl 4’’-alkylterphenyl-4-yl carbonate liquid crystals”, J. of Materials Chemistry C, (2013), DOI: 10.1039/c3tc31461h

M. Czerwinski, M. Tykarska „Helix parameters in Bi- and multicomponent mixtures composed of orthoconic antiferroelectric liquid crystals with Tyree ingg molecular core”, Liquid Crystal, (2014), DOI: 10.1080/02678292.2014.884248

A. Chołuj, P. Kula, R. Dąbrowski, M. Tykarska, L. Jaroszewicz, “Synthesis and mesomorphic properties of laterally fluorinated alkyl 4”-alkylterphenyl-4-yl carbonate liquid crystals”,  Journal of Materials Chemistry C, 2, (2014), 891-900

P.  Kula, J. Herman, S. Pluczyk, P. Harmata, G. Mangelinck, J. Beeckman „ Synthesis and mesomorphic properties of lateralny substituted 4,4′′′-dialkyl-p-quaterphenyls,” Liquid Crystals, 41(4), (2014), 503-513, DOI: 10.1080/02678292.2013.859755

A. Kurzych, L. R. Jaroszewicz, Z. Krajewski, K.P. Teisseyre, J.K. Kowalski “Fibre Optic System for Monitoring Rotational Seismic Phenomena”, Sensors, 14, (2014), 5459-5469

K. Stepien, M. Slowikowski, T. Tenderenda, M. Murawski, M. Szymanski, L. Szostkiewicz, M. Becker, M. Rothhardt, H. Bartelt, P. Mergo, L. R. Jaroszewicz, T. Nasilowski „Fiber Bragg gratings in hole-assisted multicore fiber for space division multiplexing”, Optics Letters, 39(12), (2014), 3571-3574

J. Kędzierski, K. Garbat, Z. Raszewski, M.A. Kojdecki, K. Kowiorski, L.R. Jaroszewicz, E. Miszczak, R. Dąbrowski, J. Zieliński, W. Piecek “Optical properties of a liquid crystal with small ordinary and extraordinary refractive indices and small optical anisotropy”, Opto-Electron. Rev., 22(3), (2014), 162-165

R. Kowerdziej, M. Olifierczuk, J. Parka, J. Wróbel “Terahertz characterization of tunable metamaterial based on electrically controlled nematic liquid crystal”, Appl. Phys. Lett., 105(2), (2014), 022908

Z. Raszewski, W. Piecek, L.R. Jaroszewicz, R. Dąbrowski, E. Kruszelnicki-Nowinowski, L. Soms, M. Olifierczuk, J. Kędzierski, P. Morowiak, R. Mazur, E. Miszczyk, M. Mrukiewicz, K. Kowiorski “Transparent laser damage resistant nematic liquid crystal cell "LCNP3"”,  Opto-Electron. Rev., 22(3), (2014), 196-200

L. R. Jaroszewicz, Z. Raszewski, W. Piecek, P. Perkowski, E. Nowinowski-Kruszelnicki: Liquid Crystal Light Modulators, BEL Studio Sp. z o. o., Warsaw 2014, 107, ISBN:979083-7798-141-2

Z. Raszewski, W. Piecek, L.R. Jaroszewicz, R. Dąbrowski, E. Kruszelnicki-Nowinowski, L. Soms, M. Olifierczuk, J. Kędzierski, P. Morowiak, R. Mazur, E. Miszczyk, M. Mrukiewicz, K. Kowiorski “Transparent laser damage resistant nematic liquid crystal cell "LCNP3"”,  Opto-Electron. Rev., 22(3), (2014), 196-200

R. Dąbrowski, S. Urban, M. Celiński, J. Herman, K, Garbat, O. Chojnowska, J. Dziaduszek, K. Czupryński „Relaxation ferquencies for flip-flop rotation of three- and four-ring compounds and dual frequency addresing mixtures with high birefringence”, Liquid Crystals, 42(3), (2015), 344-360

R. Kowerdziej, L. Jaroszewicz, M. Olifierczuk, J. Parka “Experimental Study on terahertz metamaterial embedded in nematic liquid crystal”, Appl. Phys. Lett, 106(9), (2015), 092905 DOI:10.1063/1.4914032

J. F. Algorri, V. Urruchi, N. Bennis, J. M. Sánchez-Pena, J. M. Otón „Tunable liquid crystal cylindrical micro-optical array for aberration compensation” , Opt. Exp., 23(11), (2015), 13899-13915

J. F. Algorri, V. Urruchi, N. Bennis, J. M. Sánchez-Pena, and J. M. Otón „Cylindrical Liquid Crystal Microlens Array with Rotary Optical Power and Tunable Focal Length”, IEEE Elec. Dev. Let.,  36(6), (2015), 582-584

G. Del Pozo, N. Bennis, X. Quintana, J. Manuel Otton, J. Lin, L. H. Xie, Q. Wei, R. Xia, R. Bernardo-Gavito, D. Granados, J. Cabanillas-Gonzalez, „Fluorene-Based Rib Waveguides with Optimized Geometry for Long-Term Amplified Spontaneous Emission Stability”, J. of  Polymer Science, part B: Polymer Physics, 53 (2015), 1040–1045

D. Węgłowska, P. Perkowski, W. Piecek, M. Mrukiewicz, R. Dąbrowski “The effect of the octan-3-yloxy and the octan-2-yloxy chiral moieties on the mesomorphic properties of ferroelectric liquid crystals”, RSC Adv., 5 (2015), 81003–81012

R. Dąbrowski „From the discovery of the partially bilayer smectic A phase to blue phases in polar liquid crystals”, Liquid Crystals, 42(5-6), (2015),  783–818,

K. Milewska, W. Drzewiński, M. Czerwiński, R. Dąbrowski “Design, synthesis and mesomorphic properties of chiral benzoates and fluorobenzoates with direct SmCA*-Iso phase transition”, Liquid Crystals, 42(11), (2015),  1601-1611

P. Pura, M. Szymański, M. Dudek, L. R. Jaroszewicz, P. Marć, M. Kujawińska „Polymer Microtips at Different Types of Optical Fibers as Functional Elements for Sensing Applications", J. Lightwave Techn., 33(12), (2015), 2398-2404

Ł. Szczuciński, R. Dąbrowski, S. Urban, K. Garbat, M. Filipowicz, J. Dziaduszek, M. Czerwiński “Synthesis, mesogenic and dielectric properties of fluorosubstituted isothiocyanatoterphenyls”, Liquid Crystals, 42(12), (2015), 1706-1729

P. Perkowski, M. Mrukiewicz, J. Herman, P. Kula, L. Jaroszewicz “Dielectric investigation of the liquid crystal compound with the direct SmA*–SmC * phase transition”, Liquid Crystals, (2015), DOI: 10.1080/02678292.2015.1133849

R. Sahoo, O. Chojnowska, R. Dąbrowski, S. Dhara „Experimental studies of the rheology of cubic blue phases”, Soft Matter (2015), DOI:10.1039/c5sm02299a

D. Węgłowska, P. Kula, J. Herman “High birefringence bistolane liquid crystals: synthesis and properties”, RSC Adv., 6, (2016), 403-408

K. Kowiorski, J. Kędzierski, Z. Raszewski, M. A. Kojdecki, O. Chojnowska, K. Garbat, E. Miszczyk, W. Piecek „Complementary interference method for determining optical parameters of liquid crystals”, Phase Transitions (2016), DOI:0.1080/01411594.2016.1139110

K. Milewska, W. Drzewiński, M. Czerwiński, R. Dąbrowski, W. Piecek “Highly tilted liquid crystalline materials possessing a direct phase transition from antiferroelectric to isotropic phase”, Materials Chemistry and Physics (2016), http://dx.doi.org/ 10.1016/j.matchemphys.2016.01.011

realizacja tematu 2

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Razem

N=2;
IFav= 1,3535

N=12;
IFav= 1,8293

N=3;
IFav= 2,0573

N=8;
IFav= 1,9510

N=4;
IFav= 2,6280

N=5;
IFav= 2,0992

N= 11;
IFav= 2,2396

N=3;
IFav= 1,9793

N=48;
IFav= 2,0421

 

Majchrowski, S. Kłosowicz , R. Węgłowski , I. Cieslik , M. Piasecki, I.V. Kityk , A.H. Reshak „Electro-optical properties of BixLayScz(BO3)4 (x+y+z=4) nanocrystallites having huntite structure incorporated into polymer matrices”, Journal of Alloys and Compounds , 488 (2009), 291-293,

A. Majchrowski , M.G. Brik, G.A. Kumar, K. Ozga, I. Sildos, A. Suchocki, A. Ślęzak, T. Łukasiewicz, I.V. Kityk „Spectroscopic study of the Pr-doped BiBO glass and Ca4GdO(BO3)3 single crystals”, J. of Rare Earths , 27 , (2009), 612-615,

A. Majchrowski, S. Klosowicz, L.R. Jaroszewicz , M. Swirkowicz, I.V. Kityk , M. Piasecki, M.G. Brik “Judd-Ofelt analysis and optically stimulated two-photon absorption of Yb3+-doped NdAl3(BO3)4 single crystals”, Journal of Alloys and Compounds , 491 , (2010), 26-29

A. Majchrowski, L.R. Jaroszewicz , M. Swirkowicz, R. Miedzinski, M. Piasecki, I.V. Kityk , A. Wojciechowski, M.G. Brik “Crystal growth and Judd-Ofelt analysis of novel Yb-doped RbNd(WO4)2 single crystals”, Materials Letters , 64 , (2010), 295-297

D. Kasprowicz, M.G. Brik , A. Majchrowski, E. Michalski , E. Mykowska ” Spectroscopic studies of Nd3+ and Er3+ in KGd(WO4)2 single crystals” Journal of Luminescence , 130 (2010) 623–630

R. Weglowski, S. J. Klosowicz, A. Majchrowski, S. Tkaczyk, A.H. Reshak, J. Pisarek, I.V. Kityk „Enhancement of the Kerr response in polymer-dispersed liquid crystal compels due to incorporation of BiB3O6 nanocrystallites”, Materials Letters, 64(10), (2010), 1176-1178

A. Wojciechowski, M. Swirkowicz, A. Karas, L. Jaroszewicz, A. Majchrowski, E. Gondek,  K. Ozga, I.V. Kityk “Optical features of  Ca4NdO(BO3)3:Yb single crystals under CW laser illumination” Journal of Alloys and Compounds,  504, (2010), 197-200

A. Majchrowski, M. Swierkowicz, L. Jaroszewicz, M. Piasecki, I. V. Kityk, M.G. Brik „Crystal growth and spectroscopic studies of novel Yb-doped K5Nd(MoO4)4 single crystals”, Materials Letters, 64, (2010), 2363-2365

M. Maczka, L. Macalik, B. Macalik, A. Majchrowski, M. Świrkowicz, J. Hanuza „Photon OPTICA and di electric properties of RbNd(WO4)2 laser crystal”, Optical Materials, 32 (10), (2010), 1463-1470

M.G. Brik, A. Majchrowski, L. Jaroszewicz , A. Wojciechowski, I.V. Kityk , "Spectroscopy of YAl3(BO3)4:Cr3+ crystals following first principles and crystal field calculations", Philosoph. Magazine , 90 (34), (2010), 4569-4578

M. Mączka, A. Pietruszko, J. Hanuza, A. Majchrowski „Raman and IR spectra of nonocentrosymmetric Bi0.21La0.91Sc2.88(BO3)4 single crystal with the kuntite-type structue”, J. of Raman Spectroscopy, 41 , (2010), 1297-1301

A. Majchrowski, M. Swirkowicz, S. Tkaczyk, L. Jaroszewicz, I.V. Kityk, K. Ozga, "Photo-induced   optical effects in Nd-containing oxides", Current Applied Physics, 11, (2011), 331-333

W. Paraguassu, M. Maczka, S. Guerini, P. Freire, J. Mendes Filho, A. Majchrowski, M. Swirkowicz, „Vibrational properties of RbNd(WO 4 ) 2 : high pressure Raman study, structural and phonon calculations”, J. Phys.: Condens. Matter, 23, (2011), 405901(7pp)

A.M. El-Naggar, N.S. AlZayed, A. Majchrowski, L. Jaroszewicz , M.G. Brik, W. Kuznik, I.V. Kityk, „Preparation and fluorescence properties of La 2 CaB 10 O 19 crystals doped with Pr 3+ ions”, J. Cryst. Growth, 334 (2011), 122-125.

W. Kuznik, M.G. Brik, I. Cieślik, A. Majchrowski, L. Jaroszewicz, N.S. AlZayed, A.M. El-Naggar, I. Sildos, S. Lange, V. Kiisk, I.V. Kityk “Changes of fluorescent spectral features after successive rare earth doping of gadolinium oxide powders” J. All. Com., 511, (2011), 221-225

L.R. Jaroszewicz, A. Majchrowski, M. G. Brick, N. AlZayed, W. Kuznik, I. V. Kityk, S. Kłosowicz „Specific features of fluoroscence kinetics of Pr+3doped BiB3O6 glasses”, J. All. Com., 538, (2012), 220-223

A. Majchrowski, G. Lakshminarayana, A. H. Reshak, W. Michalski, M. Olifierczuk, K. Ozga, L. Jaroszewicz, T. Łukaszewicz, M. Szota, M. Nabiałek „Laser operate elasto-optical features of La2CaB10O19:Pr3+ polymer nanocomposites” Journal of Luminescence, 132 (2012), 2577-2580

R. Miedziński, I. Fuks-Janczarek, A. Majchrowski, L. R. Jaroszewicz „Influence of gamma radiation on the second-order optical susceptibilities and piezoelectricity of the Rb1–xKxTiOPO4 single crystals”, Opt. Appl.XLII(1), (2012), 129-135

A. Majchrowski, L. Jaroszewicz, W. Kuznik, M.G. Brik, S. Kłosowicz, I. V. Kityk „Specific features of Tm3+ doped BiB3O6 glasses fluorescence spectra and their kinetics”, Spectrochemica Acta Part A, 87 (2012), 151-154

S. Klosowicz, W. Kuznik, M.G. Brik, V. Kiisk, S. Lange, I. Sildos, L. Jaroszewicz, A. Majchrowski, I.V. Kityk „Specific features of fluorescence kinetics of BiBO:Dy3+ glasses”, J. All. Com., 520, (2012), 89-92

A. Majchrowski, G. Lakshminarayana, A. H. Reshak, W. Michalski, M. Olifierczuk, K. Ozga, L. Jaroszewicz, T. Łukaszewicz, M. Szota, M. Nabiałek „Laser operate elasto-optical features of La2CaB10O19:Pr3+ polymer nanocomposites” Journal of Luminescence, 132 (2012), 2577-2580

A. Majchrowski, E. Michalski, J. Zmija, L.R. Jaroszewicz, I.V. Kityk „Temperature anomalies of the laser stimulated elastooptical effect in PbZrO3 single crystals”, Materials Letters, 84, (2012), 114-115

K. Ozga, A. Majchrowski, N. AlZayed, E. Michalski, L. Jaroszewicz, I.V. Kityk „Growth and piezoelectric features of La2CaB10O19 crystals doped with Pr3+ ions”, J. Cryst. Growth., 344(1), (2012), 27-30

A. Majchrowski, I. Cieślik, L. R. Jaroszewicz, I. V. Kityk „Laser-induced second-order optical susceptibilities of YAB:Cr3+ single crystals”, Philosophical Magazin, 92 (2012), 2826-2834

R. Wegłowski, S. J. Kłosowicz, A. Majchrowski, K.  Ozga, I. V. Kityk, S. Całus, M.  Chmiel, „Electro-optical modulators in polymer-dispersed liquid crystal complexes, Optics and Lasers in Engineering, 48(9), (2010), 856-858

J. Niziol,  A. Majchrowski, R. Węgłowski, S. J. Klosowicz, A. Wojciechowski, P. Rakus,  I.. Kityk, E. Gondek, „Kerr modulators based on  polymer-dispersed liquid crystal complexes", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 21(10), (2010), 1020-1023,

R. Miedzinski, J. Ebothe, I. Fuks-Janczarek, I. V. Kityk, A. Majchrowski, R.  Węgłowski, S. J. Kłosowicz, “Optically induced changes of absorption in polymer-dispersed liquid crystals doped with inorganic nanocrystals” , Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 21(7), (2010), 659-665

A. Majchrowski, L. Jaroszewicz, J. Cieslik, A. Fedorchuk "YAl3(BO3)4:TM (TM=Mn, Co, Cr ) nanocrystals synthesis for laser operated nonlinear optics" Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 24, (2013), 1485-1489, DOI:10.1007/s10854-012-0959-3

B. Andriyevsky, M. Piasecki, K. Dorywalski, C. Cobet, N. Esser ,M. Świrkowicz ,A. Majchrowski,L.R. Jaroszewicz, I.V. Kityk „Specific features of Yb+3 ions in electronic band energy structure and optical functions of RbNd(WO4)2 crystals: synchrotron ellipsometry measurements and DFT simulations”, 577, (2013), 237-246 http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2013.04.066

A. Majchrowski, B. Sahraoui, A.O. Fedorchuk, L.R. Jaroszewicz, E. Michalski, A.Migalska-Zalas, I.V. Kityk, „β-BaTeMo2O9 microcrystals as promising optically operated materials”, J. Mater. Sci., 48 (2013),  5938-5945, DOI: 10.1007/s10853-013-7390-x

I. Fuks-Janczarek, P. Miedzinski, M. G. Birk, A. Majchrowski, L.R. Jaroszewicz, I. V. Kityk “Z-scan analysis and ab initio of -BaTeMo2O9 single crystal”, Solid State Sciences, 27, (2014), 30-35

K. Iiiopoulos, D. Kasprowicz, A. Majchrowski, E. Michalski, D. Indre, B. Sahraoui „Mulifunctional Bi2ZnOB2O6 single crystals for secondo and third order nonlinear optical applications”, Appl. Phys. Lett., 103 (2013), 231103

A. Majchrowski, M. Chrunik, I.V. Kityk, K. Ozga, E. Michalski, P. Morawiak, L.R. Jaroszewicz „Photoinduced optical effects in rare earth doped δ-BiB3O6”, Materials Letters, 122 (2014), 114–116

A. Majchrowski, A. Wojciechowski, L. R. Jaroszewicz, M. Chrunik, B. Sahraoui, F. Anatolij, I. Kityk “Microcrystalline Bi2ZnB2O7 -polymer composites with silver nanoparticles as materials for laser operated devices" J. Mater. Sci: Mater. Electron., 25, (2014), 2426-2434,

A. Majchrowski, A. Wojciechowski, I.V. Kityk, M. Chrunik, L.R. Jaroszewicz, E. Michalski „Photoinduced nonlinear optical effects in Nd-doped δ-BiB3O6 crystals”, J. All. Com,. 610 (2014), 82-85

I. Fuks-Janczarek, K. Kobayashi, X.M. Chen, M. Oyama, A. Wojciechowski, M. Pepczyńska, M. Chrunik, A. Majchrowski, L.R. Jaroszewicz, S. Klosowicz, I.V.Kityk “Nonlinear optical features of δ-BiB3O6 / PVA polymer nanocomposites deposited on aluminum-doped zinc oxide substrates decorated with Ag nanoparticles”, Physica E, 64, (2014), 1-6 http://dx.doi.org/10.1016/j.physe.2014.06.015

A. Majchrowski, L.R. Jaroszewicz, I.V.Kityk „d-BIBO:Nd crystals as promising laser operated piezoelectric materials” J. All. Com., 620, (2015), 337–339

W. Kuznik; A. Majchrowski; A. Wojciechowski; L.R. Jaroszewicz „BiB3O6:Pr3+ partially crystallized glasses for second harmonic generation”, J. Mater. Sci: Mater Electron, 26(2015), 2654-2657

M. Mączka, K. Szymborska-Małek, A. Gągor, A. Majchrowski “Growth and characterization of acentric BaHf(BO3)2 and BaZr(BO3)2”, J. Solid State Chem., 225 (2015), 330-334

W. Kużnik, I. Fuks-Janczarek, A. Wojciechowski, I.V. Kityk, M.G. Brik, V. Kiisk, A. Majchrowski, L.R. Jaroszewicz, M.G. Brik, G.U.L. Nagy „Absorption, fluorescence and second harmonic generation in Cr-doped BiB3O6 glasses” Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 145, (2015), 325-328

I.V. Kityk, M. Chrunik, A. Majchrowski, M. Cestelli Guidi,  M. Angelucci, G. Kamel, A.O. Fedorchuk, M. Pepczynska, L.R. Jaroszewicz, O. Parasyuk, I.M. Bolesta, R. Kowerdziej „Second-order susceptibility spectra for d-BiB3O6 polymer nanocomposites deposited on the chalcogenide crystals”, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 146, (2015), 187-191

M. Piasecki, E. Mandowska, A. Herrmann, D. Ehrt, A. Majchrowski, L.R. Jaroszewicz, M.G. Brik, I.V. Kityk „Tailoring Nd3+ luminescence characteristics by Yb3+ doping in K5Nd(MoO4)4, RbNd(WO4)2 and NdAl3(BO3)4 crystal matrices” J. All. Com,. 639 (2015) 577-582

I. Fuks-Janczarek, R. Miedziński, M. Chrunik, A. Majchrowski, K. Kobayashi, X. M. Chen, M. Oyama, L. R. Jaroszewicz, M. Pępczyńska, A. Wojciechowski, „d-BiB3O6:Pr3+: polymer nanocomposites deposited on substrates with silver nanoparticles for nonlinear optics”, J Mater Sci: Mater Electron 26, (2015), DOI 10.1007/s10854-015-3336-1,

A. Majchrowski, L.R. Jaroszewicz, A.O. Fedorchuk, I.V. Kityk, “Laser operated optical features in β-BaTeMo2O9:Cr3+ nanocrystallites”, J. All. Com,. 639 (2015), 327-331

M. Maczka, K. Szymborska-Malek, G. de Sousa Pinheiro, P. Freire, A. Majchrowski „Pressure-induced phase transitions in acentric BaHf(BO3)2”, J. Solid. State Chem., 228 (2015), 239-244

O.V. Bovgyra, V.Y. Kurlak, M. Chrunik, A. Majchrowski, L.R. Jaroszewicz, K. Ozga „Anisotropy of inter-band transitions and band structure of Cs3Zn6B9O21 nonlinear optical crystals”, Optical Materials, (2015), DOI: 10.1016/optmat.2015.12.022.

A. Majchrowski, J. Ebothé, J. Michel, M. Chrunik, L.R. Jaroszewicz, D. Kulwas “Influence of La3+ ions on Bi1-xLaxB3O6 powders structure and photo-induced optical properties of their polymer composites”, Materials Letters, 162 (2016), 114-116

M. Chryniuk, J. Ebothe, A. Majchrowski, J. Michel, L.R. Jaroszewicz, I.V. Kityk „Optically operated linear electrooptical effect in d-Bi1-xNdxB3O6/polymer composites”, Optics Communications, 364, (2016), 13-17

M. Chryniuk, J. Ebothe, A.K. Aloufy, A. Majchrowski, L.R. Jaroszewicz, I.V. Kityk  “Laser induced third harmonic generation in d-Bi1-xNdxB3O6 nanocomposites”, Physica E, 78 (2016), 31-34

realizacja tematu 3

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Razem

N=2;
IFav= 1,3490

N=2;
IFav= 1,5455

N=5;
IFav= 1,1828

N=4;
IFav= 1,7825

N=2;
IFav= 1,0180

N=6;
IFav= 0,8823

N=1;
IFav= 1,5020

N=0;
IFav= 0,0000

N=22;
IFav=1,2575

A. Rogalski , J. Antoszewski, and L. Faraonf „Third-generation infrared photodetector arrays”, Journal of Applied Physics , 105 , (2009), 091101 - 1-44

A. Rogalski „Insight on quantum dot infrared photodetectors”, Journal of Physics: Conference Series , 146 , (2009), 012030 1-9,

P. Martyniuk, A. Rogalski , „Insight into performance of quantum dot infrared photodetectors”, Biuletyn of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences , 57 , (2009), 103-116,

A. Rogalski “Outlook on Quantum Dot Infrared Photodetectors”, Optical Memory and Neural Network , 18(3 ), (2009), 234-252

M. Kopytko, K. Jóźwikowski, A. Jóźwikowska, A. Rogalski, „High frequency response of near-room temperature LWIR HgCdTe heterostructure photodiodes” Opto-Electronics Review, 18 (3), (2010), 277-283

K. Jóźwikowski, M. Kopytko, A. Rogalski , and A. Jóźwikowska „Enhanced numerical analysis of current-voltage characteristics of long wavelength infrared n-on-p HgCdTe photodiodes”, J. of Applied Physics , 108, (2010), 074519

A. Rogalski : Infrared Detectors , 2nd ed. CRS Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, London, New York, 2011, 880 stron

P. Madejczyk, W. Gawron, A. Piotrowski, K. Kłos, J. Rutkowski, A. Rogalski, „Improvement in performance of high-operating temperature HgCdTe potodiodes”,  Infrared Phys.  and Techn.,  54, (2011), 310-315

A. Rogalski „Recent progress in infrared detector technologies”,  Infrared Phys. and Techn.,  54, (2011), 136-154

K. Jóżwikowski, M. Kopytko, J. Piotrowski, A. Jóźwikowska, Z. Orman, A. Rogalski, “ Near-room temperature MWIR HgCdTe photodiodes limited by vacancies and dislocations related to Schockley-Read-Hall centres”, Solid-State Electronics, 63 , (2011), 8-13

K. Jóżwikowski, M. Kopytko, A. Rogalski, „Numerical estimations of Cartier generation-recombination processes and photon recycling effect in 3-um n-on-p HgCdTe photodiodes”, Opt. Eng., 50(6) , (2011), 061003-1-8

A. Rogalski, F. Sizov „Terahertz detectors and focal plane arrays”, Opto-Electron. Rev. , 19 (3), (2011), 346-404

K. Jożwikowski, A. Jożwikowska, M. Kopytko, A. Rogalski, L.R. Jaroszewicz „Simplified model of dislocations as a SRH recombination channel in the HgCdTe heterostructures”, Infrared Phys. and Techn.,  55, (2012), 98-107

K. Jóźwikowski, M. Kopytko, A. Rogalski „Numerical Estimations of Carrier Generation–Recombination Processes and the Photon Recycling Effect in HgCdTe Heterostructure Photodiodes”, Journal of Elec Mater. , 41(10), (2012) DOI: 10.1007/s11664-012-2093-7

K. Jóźwikowski, M. Kopytko, A. Rogalski „The bulk generation-recombination processes and the carrier lifetime in mid-wave infrared and long-wave infrared liquid nitrogen cooled HgCdTe alloys”, J. Appl. Phys. 112, 033718 (2012); doi: 10.1063/1.4745872

K. Jóźwikowski, M. Kopytko, A. Rogalski „Numerical Estimations of Carrier Generation–Recombination Processes and the Photon Recycling Effect in HgCdTe Heterostructure Photodiodes”, Journal of Elec Mater. , 41(10), (2012) DOI: 10.1007/s11664-012-2093-7

K. Jóźwikowski, M. Kopytko, A. Rogalski „The bulk generation-recombination processes and the carrier lifetime in mid-wave infrared and long-wave infrared liquid nitrogen cooled HgCdTe alloys”, J. Appl. Phys. 112, 033718 (2012); doi: 10.1063/1.4745872

P. Martyniuk, J. Wróbel, E. Plils, P. Madejczyk, A. Kowalewski, W. Gawron, S. Krishna, A. Rogalski „Performance modeling of MWIR InAs/GaSb/B-Al0.2Ga0.8Sb type-II superlattice nBn detektor”, Semicond. Sci. Technol., 27(5), (2012), 055002

P. Martyniuk, J. Wróbel, E. Plils, P. Madejczyk, W. Gawron, A. Kowalewski, S. Krishna, A. Rogalski „Modeling of mid wavelength infrared InAS/GaSb type II superlattice detectors”, Opt. Eng., 52(6), (2013), 061307, DOI: http://dx.doi.org/10.1117/1.OE.52.6.061307

P. Martyniuk, A. Rogalski „Performance limits of the mid-wave InAsSb/AlAsSb nBn HOT infrared detector” , Opt. Quant. Electron. (2013), DOI:10.1007/s11082-013-9849-z

P. Martyniuk, A. Rogalski „Theoretical modeling of InAsSb/AlAsSb barier detectors for high er-operation-temperature conditions”, Opt. Eng., 53(1), (2014), 017106-1-8

P. Martyniuk, M. Kopytko, A. Rogalski „Barrier infrared detectors”, Opto-Electron Rev., 22(2) (2014), 127-146

P. Martyniuk, W. Gawron, D. Stanaszek, W. Pusz, A. Rogalski „Theoretical modelling of mercury cadmium telluride mid-wave detector for high temperature operation”, IET Optoelectronics, 8, (2014), 1-6, doi: 10.1049/iet-opt.2014.0004

P. Martyniuk, W. Gawron, A. Kowalewski, E. Plis, S. Krishna, A. Rogalski „XBn and cascade infrared detectors for mid-wave range and HOT conditions”,  Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 16(9-10), (2014), 1071 – 1082

P. Martyniuk, A. Rogalski, Performance limits of the mid-wave InAsSb/AlAsSb nBn HOT infrared detector ,” Opt Quant Electron, 46(4), (2014), 581–591

P. Martyniuk, A. Rogalski, Performance limits of the mid-wave InAsSb/AlAsSb nBn HOT infrared detector ,” Opt Quant Electron, 46(4), (2014), 581–591

K. Jóźwikowski, A. Jóźwikowska, M. Nietopiel  „The Non-Equilibrium Statistical Distribution Function for Electrons and Holes in Semiconductor Heterostructures in Steady-State Conditions” , Entropy  17 (2015), 4110-4133

J. Wróbel, E. Plis, W. Gawron, M. Motyka, P. Martyniuk, P. Madejczyk, A. Kowalewski, M. Dyksik, J. Misiewicz, S. Krishna and A. Rogalski  „Analysis of Temperature Dependence of Dark Current Mechanisms in Mid-Wavelength Infrared pin Type-II Superlattice Photodiodes”, Sensors and Materials, 26(4), (2014), 235–244

realizacja tematu 4

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Razem

N=2;
IFav= 3,0400

N=4;
IFav= 3.5733

N=11;
IFav= 3,7135

N=3;
IFav= 3,4780

N=5;
IFav= 2,4958

N=3;
IFav= 4,6733

N= 3;
IFav= 2,5943

N=3
IFav= 4,6153

N=34;
IFav= 3,5231

M. Polanski, J. Bystrzycki “The influence of different additives on the solid-state reaction of magnesium hydride (MgH2) with Si”, Int. J. of Hydrogen Energy , 34 (2009), 7692-7699,

M. Polanski, J. Bystrzycki “Comparative studies of the influence of different nano-sized metal oxides on the hydrogen”, J. of Alloys and Compounds , 486 , (2009), 697-701,

M. Polanski , T. Płociński, I. Kunce, J. Bystrzycki “Dynamic synthesis of ternary Mg2FeH6”, Int. J. of Hydrogen Ener gy, 35 (2010), 1257-1266

I.E. Malka, T. Czujko, J. Bystrzycki „Catalytic effect of halide additives Ball milled with magnesium hydride” Int. J. of Hydrogen Energy , 35 (2010), 1706-1712

R. A. Varin, M. Jang, M. Polański „The effects of milling and molar ratio of LiH on the hydrogen storage properties of nanocrystalline lithium amide and lithium hydride (LiNH2+LiH) system”, Journal of Alloys and Compounds , 491 , (2010), 658-667

M. Polański , T. K. Nielsen, Y. Cerenius, J. Bystrzycki , T. R. Jensen „Synthesis and decomposition mechanisms of Mg2FeH6 studied by in-situ synchrotron X-ray diffraction and high-pressure DSC” Int. J. of Hydrogen Energy , 35 (2010), 3578-3582

R. A. Varin, L. Zbroniec, M. Polanski, J. Bystrzycki, “A Review of Recent Advances on the Effects of Microstructural Refinement and Nano-Catalytic Additives on the Hydrogen Storage Properties of Metal and Complex Hydrides”, Energies, 4 (2011) 1-25

M. Polanski, J. Bystrzycki, R. A. Varin, T. Płociński, M. Pisarek, “The effect of chromium (III) oxide (Cr2O3) nanopowder on the microstructure and cyclic hydrogen storage behavior of magnesium hydride (MgH2)”, Journal of Alloys and Compounds. 509 (2011) 2386-2391

M. Polanski, J. Bystrzycki, R. A. Varin, T. Płociński, “Rapid hydrogenation at 30 0C of magnesium (Mg) and iron (Fe) nanocomposite obtained through a decomposition of Mg2FeH6 precursor”, Int. J. of Hydrogen Energy. 36 (2011) 1059-1065

I.E. Malka, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, J. Przewoźnik, J. Żukrowski, T. Czujko, J. Bystrzycki, “Iron fluorides assisted dehydrogenation and hydrogenation of MgH2 studied by Mossbauer spectroscopy”,  Journal of Alloys and Compounds. 509 (2011) 5368-5372

I.E. Malka, T. Czujko, J. Bystrzycki, L.R. Jaroszewicz, “The role of Mg2FeH6 formation on the hydrogenation properties of MgH2-FeFx composities”,  Cent. Eur. J. Chem.,  9(4) (2011) 701-705

M. Norek, T.K. Nielsen, M. Polanski, I. Kunce, T. Plocinski, L.R. Jaroszewicz, Y. Cerenius, T.R. Jensen, J. Bystrzycki „Synthesis and decomposition mechanisms of ternary Mg2CoH2 studied using in situ synchrotron X-ray diffraction”,Int. J. of Hydrogen Energy. 36 (2011) 10760-10770

I.E. Malka, J. Bystrzycki , T. Płociński, T. Czujko “Microstructure and hydrogen storage capacity of magnesium hydride with zirconium and niobium fluoride additives after cyclic loading”, Journal of Alloys and Compounds. 509S (2011), S616-S620

I.E. Malka , M. Piasarek, T. Czujko, J. Bystrzycki, “A study of the ZrF 4 , NbF 5 , TaF 5 , and TiCl 3 influences on the MgH 2 absporption properties”, Int. J. of Hydrogen Energy. 36 (2011) 12909-12917

M. Norek , W. Stępniowski, M. Polański, D. Zasada, Z. Bojar, J. Bystrzycki, “A comparative study on the hydrogen absorption of thin films at room temperarature deposited on non-porous glass substrate and nano-porus anodic aluminum oxide (AAO) template”, Int. J. of Hydrogen Energy . 36 (2011) 11777-11784

T. K Nelsen, M. Polański, D. Zasasada, P. Javadin, F.Besenbacher, J. Bystrzycki , J. Skibsted, T. R. Jensen, „Improved Hydrogen Storage Kinetics on Nanocofinned NaAlH 4 Catalyzed with TiCl 3 Nanoparticles”, ACS Nano, 5 (5), (2011) 4056-4064

R.A. Varin, Z. Zaranski, T. Czujko, M. Polański, Z.S. Wronski „The composites of magnesium hydride and irion-titanium intermetalic”, Int. J. of Hydrogen Energy . 36 (2011) 1177-1183

M. Norek, W. J. Stępniowski, D. Zasada, K. Karczewski, J. Bystrzycki, Z. Bojar „H2 absorption at ambient conditions by anodized aluminum oxide (AAO) pattern-transfered Pd nanotubes occluded by Mg nanoparticles”, Material Chemistry and Physics, 133, (2012), 376-382

T. K. Nielsen, P. Javadian, M. Polański, F. Besenbacher, J. Bystrzycki, T. R. Jensen „Nanocofined NaAlH4: Determination of Distinct Prolific Effects from Pore Size, Crystalite Size, and Surface Interactions”, J. of Physical Chemistry C, 116(39) (2012), 21046-21051

M. Polanski, K. Witek, T. K. Nielsen, L. Jaroszewicz, J. Bystrzycki “The influence of the milling time on the yield of Mg2FeH6 from a two-step synthesis conducted in a custom-made reactor”, Int. J. of Hydrogen Energy., 38 (2013), 2785-2789

M. Polanski, T.K. Nielsen, I. Kunce, M. Norek, T. Plocinski, L. R. Jaroszewicz, C. Gundlach,  T. R. Jensen, J. Bystrzycki, “Mg2NiH4 synthesis and decomposition reactions”, International Journal of Hydrogen Energy, 38 (2013), 4003-4010

R.A.  Varin, L. Zbronec, M. Polanski, Y. Filinchuk, R. Cerny “Mechano-chemical synthesis of manganese borohydride (MN(BH4)2) and inverse cubic spinel (Li2MNCl4) in the (NLiBH4+MnCl2) (n= 1, 2, 3, 5, 9 and 23) mixtures and their dehydrogenation Behavior”, Int. J. of Hydrogen Energy., 37 (2012), 2785-2789

S. Dyjak, M. Norek, M. Polański, S. Cudziło, J. Bystrzycki “A simple method of synthesis and surface purification of titanium carbide powder”, Int. Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 38(2013)87-91

S. Dyjak, S. Cudziło, M. Polański, B. Budner, J. Bystrzycki  “Graphitic encapsulation of Mg0 and Fe3C nanoparticles in the reaction of iron pentacarbonyl with magnesium”, Mater. Charact., 81 (2013), 97-104

M. Polanski, M. Kwiatkowska, I. Kunce, J. Bystrzycki „Combinatorial synthesis of alloy libraries with a progressive composition gradient using laser engineered net shaping (LENS): Hydrogen storage alloys”,  Int. J. of Hydrogen Energy., 38 (2013), 12159-12171

T.K. Nielsen, P. Javadian,  M. Polanski, F. Besenbacher, J. Bystrzycki,  J. Skibsted, TR Jensen “Nanoconfined NaAlH4: prolific effects from increased surface area and pore volume”, Nanoscale6 (2014), 599-607

P. Kuziora, M. Wyszynska, M. Polanski, J. Bystrzycki “Why the ball to powder ratio (BPR) is insufficient for describing the mechanical ball milling process”, Int. J.  Hydrogen Energ., 39(18), (2014), 9883–9887

R.A. Varin, R. Parviz, M.  Polanski, Z. S. Wronski “The effect of milling energy input and molar ratio on the dehydrogenation and thermal conductivity of the (LiNH2 + nMgH2) (n = 0.5, 0.7, 0.9, 1.0, 1.5 and 2.0) nanocomposites”, Int. J.  Hydrogen Energ., 39(20), (2014), 10585-10599

M. Kwiatkowska, D. Zasada, J. Bystrzycki, M. Polański „Synthesis of Fe-Al-Ti Based Intermetallics with the Use of Laser Engineered Net Shaping (LENS)”, Materials 8, (2015), 2311-2331

P. Javadian, T. K. Nielsen, D. B. Ravnsbæk, L. H. Jepsen, M. Polanski, T. Plocinski, I. Kunce, F. Besenbacher,  J. Bystrzycki, T. R. Jensen “Scandium functionalized carbon aerogel: Synthesis of nanoparticles and structure of a new ScOCl and properties of NaAlH4 as a function of pore size”,  J. Solid State Chem., 231, (2015),190–197

I. Kunce, M. Polanski, K. Karczewski, T. Plocinski, K.J. Kurzydlowski “Microstructural characterisation of high-entropy alloy AlCoCrFeNi fabricated by laser engineered net shaping”, J. All. Com., 648, (2015), 751-758

S. Dyjak, W. Kicinski, M. Norek, A. Huczko, O. Łabedz, B. Budner, M. Polanski “Hierarchical, nanoporous graphenic carbon materials through an instant, self-sustaining magnesiothermic reduction”, Carbon, 96, (2016), 937-946

W. Kicinski, M. Norek, A. Dziura, M. Polanski “Copolycondensation of heterocyclic aldehydes: A general approach to sulfur and nitrogen dually-doped carbon gels”, Microporous and Mesoporous Materials, 225, (2016), 198-209

M. Paskevicius, B. Richter, M. Polański, S. P. Thompson, T. R. Jensen “Sulfurized metal borohydrides”, Dalton Trans., 45, (2016), 639–645

B.7 Liczba nabywców wyników projektu rozwojowego (7 z 7):

23.11.2010 r. - Zrealizowana w ramach projektu partia komórek LC o określonej przez TKS-optics specyfikacji technicznej została odebrana jako spełniająca wymagania. Komórki sa wykonane dla potrzeb dalmierza laserowego i będą badane pod kątem ich zastosowania w lądowniku kosmicznym budowanym w ramach projektu PHOBOS-Grunt.
TKS-23_11_report.pdf

16.06.2011 r. - Zrealizowane w ramach projektu partie komórek LC o określonej przez TKS-optics specyfikacji technicznej została odebrana jako spełniająca wymagania. Komórki sa wykonane dla potrzeb dalmierza laserowego i będą badane pod kątem ich zastosowania w lądowniku kosmicznym budowanym w ramach projektu PHOBOS-Grunt.
000_statement.pdf

29.09.2012 r. Zrealizowane w ramach projektu fantomy objętościowe (2Q2WAT20, 5Q2WAT20) oraz fotoniczne (3CWATP, 3CWATS) o określonej przez IFJ PAN w Krakowie specyfikacji zostały odebrane dla zastosowania do kalibracji MJR.
05_Receipt.pdf

20.10.2012 r. Zrealizowane w ramach projektu komórki ferroelektryczne (W206G, W206M) o określonej przez LASERTEX we Wrocławiu specyfikacji zostały odebrane dla zastosowania do modulacji wiązki laserowej
Lasertex1.pdf

22.04.2014 r.  Zrealizowane w ramach projektu elementy ciekłokrystaliczne o określonych parametrach technicznych typu 0,63TN zostały odebrane przez LASERTEX Wrocław jako elementy elektronicznie sterowanych półfalówek dla stabilizacji parametrów wiązki laserów gazowych na 630 nm wytwarzanych przez tę firmę.

       

24.06.2014r. Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej otrzymał zorientowany monokryształ -BIBO do generacji drugiej harmonicznej SHG dla długości fali =1064 nm. Monokryształ o-BIBO zastosowany zostanie jako kryształ referencyjny w eksperymencie do badań nieliniowych właściwości optycznych materiałów krystalicznych.
BiBOalpha.pdf

10.02.2015 r.  Zrealizowane w ramach projektu elementy ciekłokrystaliczne o określonych parametrach technicznych typu 0,63TN P2 zostały odebrane przez LASERTEX Wrocław jako elementy elektronicznie sterowanych półfalówek dla stabilizacji parametrów wiązki laserów dla interferometrów 3D przez tę firmę.
01_TNP2_LASERTEX.pdf

B.8-1 Stopień naukowy doktora uzyskany bezpośrednio w związku z realizowanym projektem (21 z 15):
 • dr inż. Wojciech REJMER, Badanie zdolności skręcającej nowych związków chiralnych w różnych fazach ciekłokrystalicznych, WTC WAT, 16.02.2012  r.
 • dr inż. Karolina OGRODNIK, Wpływ struktury i parametrów molekularnych składników na właściwości dielektryczne ortokonicznych, antyferroelektrycznych mieszanin ciekłokrystalicznych, WTC WAT, 17.05.2012
 • kpt. dr inż. Marek POLAŃSKI, Modyfikacja struktury i właściwości użytkowych wodorków magnezu, WTC WAT, 06.07.2012                                      
 • dr inż. Artur CHOŁUJ, Synteza oraz badanie właściwości węglanów 4”-alkilo-4-hydroksyterfenyli podstawionych atomami fluoru, WTC WAT, 03.07.2013 r.
 • dr inż. Iwona MALKA, Wpływ halogenków metali na zdolność do gromadzenia wodoru przez magnez, WTC WAT, 07.11.2013 r.                          
 • dr inż. Rafał WĘGŁOWSKI, Elektrooptyczne właściwości kompozytów PDLC domieszkowanych nieliniowymi nanokryształami nieorganicznymi, WTC WAT, 15.11.2013 r.
 • dr inż. Marcin CHRZANOWSKI, Wpływ technologii fotoporządkowania materiałów polimerowych na parametry uporządkowania warstw ciekłokrystalicznych, WTC WAT, 17.01.2014r.
 • dr inż. Michał CZERWIŃSKI, Antyferroelektryczne mieszaniny ciekłokrystaliczne o długim skoku helisy, WTC WAT, 21.01.2014r.                            
 • dr inż. Rafał KOWERDZIEJ,  Ciekłokrystaliczne przetworniki ze strukturami metamateriałowymi o przestrajalnych parametrach w zakresie GHz i THz, WTC WAT, 25.04.2014r.
 • dr inż. Michał MURAWSKI, Wytwarzanie zoptymalizowanych połączeń spawanych światłowodów specjalnych, WTC WAT, 8.08.2014r.                 
 • dr inż. Maciej CELIŃSKI, Nematyczne ciekłe kryształy dla techniki podwójnego adresowania – synteza i badanie właściwości, WTC WAT, 29.10.2014 r.,
 • dr inż. Marzena PEPCZYŃSKA, Otrzymywanie kompozytów polimerowych do zastosowań optycznych, WTC WAT, 17.12.2014 r.                               
 • dr inż. Jakub NAWAŁA, Otrzymywanie nowych faz stacjonarnych metodą zol-żel i ich zastosowanie w analizie bojowych środków trujących, WTC WAT, 12.01.2015 r.
 • dr inż. Zbigniew HOŁDYŃSKI, Badania właściwości dyspersyjnych projektowanych włókien mikrostrukturalnych, WTC WAT, 5.02.2015r.             
 • dr inż. Marta MICHALSKA-DOMAŃSKA, Wpływ stanu materiału na aktywność katalityczną stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al, WTC WAT, 17.03.2015 r.                                                                
 • dr inż. Jakub HERMAN, Synteza nowych nematogennych pochodnych oligofenyli i tolanów o dużej dwójłomności, WTC WAT, 05.05.2015 r
 • dr inż. Olga CHOJNOWSKA, Ciekłokrystaliczne mieszaniny z fazą niebieską. Optymalizacja składów i właściwości, WTC WAT, 08.07.2015 r.  
 • dr inż. Rafał   MAZUR, Materiały ciekłokrystaliczne dla aktywnych przetworników do zobrazowania 3D, , WTC WAT, 15.07.2015 r.,          
 • dr inż. Przemysław MORAWIAK, Materiałowe i fizyczne aspekty efektów elektrooptycznych w smektycznej fazie antyferroelektrycznej, WTC WAT, 15.07.2015 r.,
 • dr inż. Mateusz MRUKIEWICZ, Mody molekularne i intermolekularne w dwuczęstotliwościowych mieszaninach nematycznych, WTC WAT, 03.09.2015 r.,
 • dr Urszula CHODOROW, Właściwości i zastosowania materiałów ciekłokrystalicznych w zakresie terahercowym, WTC WAT, 23.09.2015 r.,      
B.8-2 Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany bezpośrednio w związku z realizowanym projektem (2 z 2):
 • dr hab inż. Wiktor PIECEK, Właściwości fizyczne ortokonicznej smektycznej fazy antyferroelektrycznej, WTC WAT, 04.07.2013 r.
 • mjr dr hab. inż. Przemysław  KULA, Ciekłokrystaliczne pochodne oligofenyli oraz tolanów – metody syntezy i właściwości, W Ch. PW, 21.10.2014r.