Opis    |   Temat 1    |   Temat 2    |   Temat 3    |    Temat 4

Projekt realizowany jest w okresie: sierpień 11.2007 – grudzień 2015 przez zespół naukowców o uznanym w kraju i za granicą dorobku naukowym oraz doświadczeniu we wdrożeniach i kontaktach z sektorem gospodarki. Projekt prowadzony jest w czterech równoległych tematach badawczych:

1. Otrzymanie nowych związków ciekłokrystalicznych oraz wytworzenie mieszanin użytkowych nematyków o zróżnicowanej anizotropii optycznej i elektrycznej, ferro- i antyferroelektrycznych smektyków oraz kompozytów ciekłokrystalicznych jak i badania ich zastosowań.
temat
badawczy
Harmonogram realizacji tematu 1 (kwartał / rok)
III
'08
IV
'08
I
'09
II
'09
III
'09
IV
'09
I
'10
II
'10
III
'10
IV
'10
I
'11
II
'11
III
'11
IV
'11
I
'12
II
'12
III
'12
IV
'12
I
'13
II
'13
III
'13
IV
'13
I
'14
II
'14
III
'14
IV
'14
I
'15
II
'15
III
'15
IV
'15
1.1                                                            
1.2                                                            
1.3                                                            
1.4                                                            
1.5                                                            
1.6                                                            
 
III
'08
IV
'08
I
'09
II
'09
III
'09
IV
'09
I
'10
II
'10
III
'10
IV
'10
I
'11
II
'11
III
'11
IV
'11
I
'12
II
'12
III
'12
IV
'12
I
'13
II
'13
III
'13
IV
'13
I
'14
II
'14
III
'14
IV
'14
I
'15
II
'15
III
'15
IV
'15
  Temat obejmuje:
  1.1 otrzymanie i przebadanie nowych związków nematycznych o szczególnych własnościach anizotropii optycznej i elektrycznej oraz związków smektycznych o właściwościach ferroelektrycznych jak i tworzących ortokoniczne fazy antyferroelektryczne
  1.2 zaprojektowanie, otrzymanie oraz dokonanie charakteryzacji mieszanin użytkowych związków z pkt 1.1
  1.3 zaprojektowanie, otrzymanie i charakteryzacja kompozytów ciekłokrystalicznych typu PDLC i PSLCT wykorzystujących materiały opracowane w pkt 1.1-1.2
  1.4 prace konstrukcyjno-technologiczne nad zastosowaniem wyników pkt 1.1-1.3 w elementach optyki adaptacyjnej sterowanych polem zewnętrznym, szybkich przełącznikach elektrooptycznych, filtrach, przestrzennych modulatorach światła jak i w technice: holograficznej, światłowodowej i laserowej poszerzone o prace nad nowymi elementami fotoniki światłowodowej dla ich tele- i nietelekomunikacyjnych zastosowań.
  1.5 Przygotowanie rozwiązań komercyjnych dla zastosowań fotoniki ciekłokrystalicznej i światłowodowej wraz z polepszeniem własności użytkowych wytwarzanych mieszanin CK dla tych zastosowań.
  1.6 Przygotowanie syntetycznego zbiorczego raportu ze zrealizowanych prac w ramach zadania 1 dotyczącego otrzymania nowych związków ciekłokrystalicznych oraz wytworzenia mieszanin użytkowych nematyków o zróżnicowanej anizotropii optycznej i elektrycznej, ferro- i antyferroelektrycznych smektyków oraz kompozytów ciekłokrystalicznych jak i badania ich zastosowań.
 
2. Opracowanie technologii nowych monokryształów i szkieł nieorganicznych, zwłaszcza tlenkowych, w tym zawierających kropki kwantowe oraz kompozytów zawierających monokryształy ferroelektryczne i ciekłe kryształy.
temat
badawczy
Harmonogram realizacji tematu 2 (kwartał / rok)
III
'08
IV
'08
I
'09
II
'09
III
'09
IV
'09
I
'10
II
'10
III
'10
IV
'10
I
'11
II
'11
III
'11
IV
'11
I
'12
II
'12
III
'12
IV
'12
I
'13
II
'13
III
'13
IV
'13
I
'14
II
'14
III
'14
IV
'14
I
'15
II
'15
III
'15
IV
'15
2.1                                                            
2.2                                                            
2.3                                                            
2.4                                                            
2.5                                                            
2.6                                                            
 
III
'08
IV
'08
I
'09
II
'09
III
'09
IV
'09
I
'10
II
'10
III
'10
IV
'10
I
'11
II
'11
III
'11
IV
'11
I
'12
II
'12
III
'12
IV
'12
I
'13
II
'13
III
'13
IV
'13
I
'14
II
'14
III
'14
IV
'14
I
'15
II
'15
III
'15
IV
'15
 

Temat obejmuje:

  2.1 technologię nowych monokryształów tlenkowych i ich charakteryzację
  2.2 technologię nowych szkieł nieorganicznych na bazie SiO2 , w tym zawierających ziemie rzadkie i kropki kwantowe oraz ich charakteryzację
  2.3 technologię kompozytów zawierających nanokryształy organiczne i nieorganiczne oraz ich charakteryzację
  2.4 badania nad zastosowaniem materiałów otrzymanych w pkt 2.1-2.4.
  2.5 Technologia monokryształów i szkieł nieorganicznych dla wykorzystania w fotonice ośrodków objętościowych.
  2.6 Przygotowanie syntetycznego zbiorczego raportu ze zrealizowanych prac w ramach zadania 2 dotyczącego opracowania technologii nowych monokryształów i szkieł nieorganicznych, zwłaszcza tlenkowych, w tym zawierających kropki kwantowe oraz kompozytów zawierających monokryształy ferroelektryczne lub ciekłe kryształy.
 
3. Badania teorii budowy i technologii otrzymywania złożonych struktur półprzewodnikowych, prowadzone pod kątem zastosowania w nowej generacji detektorów promieniowania elektro-
magnetycznego.
temat
badawczy
Harmonogram realizacji tematu 3 (kwartał / rok)
III
'08
IV
'08
I
'09
II
'09
III
'09
IV
'09
I
'10
II
'10
III
'10
IV
'10
I
'11
II
'11
III
'11
IV
'11
I
'12
II
'12
III
'12
IV
'12
I
'13
II
'13
III
'13
III
'13
III
'13
IV
'13
I
'14
II
'14
III
'14
IV
'14
I
'15
II
'15
III
'15
IV
'15
3.1                                                                
3.2                                                                
3.3                                                                
3.4                                                                
3.5                                                                
3.6                                                                
3.7                                                                
 
III
'08
IV
'08
I
'09
II
'09
III
'09
IV
'09
I
'10
II
'10
III
'10
IV
'10
I
'11
II
'11
III
'11
IV
'11
I
'12
II
'12
III
'12
IV
'12
I
'13
II
'13
III
'13
III
'13
III
'13
IV
'13
I
'14
II
'14
III
'14
IV
'14
I
'15
II
'15
III
'15
IV
'15
 

Temat obejmuje:

  3.1 teorię złożonych struktur półprzewodnikowych, w tym zawierających kropki kwantowe
  3.2 modelowanie złożonych struktur półprzewodnikowych,
  3.3 technologię złożonych struktur półprzewodnikowych do detekcji promieniowania elektro-
magnetycznego
  3.4 technologię supersieci II rodzaju
  3.5 opracowanie konstrukcji i technologii detektorów półprzewodnikowych promieniowania elektro-
magnetycznego wykorzystującej materiały opracowane w pkt 3.1-3.4.
  3.6 Technologia ulepszonych detektorów promieniowania elm w podczerwieni na bazie zweryfikowanych teorii i symulacji
  3.7 Przygotowanie syntetycznego zbiorczego raportu ze zrealizowanych prac w ramach zadania 3 dotyczącego badania teorii budowy i technologii wytwarzania złożonych struktur półprzewodnikowych, prowadzonych pod kątem zastosowania w nowej generacji detektorów promieniowania elektromagnetycznego.
 
4. Otrzymywanie i badania materiałów do przechowywania wodoru.
temat
badawczy
Harmonogram realizacji tematu 4 (kwartał / rok)
III
'08
IV
'08
I
'09
II
'09
III
'09
IV
'09
I
'10
II
'10
III
'10
IV
'10
I
'11
II
'11
III
'11
IV
'11
I
'12
II
'12
III
'12
IV
'12
I
'13
II
'13
III
'13
IV
'13
I
'14
II
'14
III
'14
IV
'14
I
'15
II
'15
III
'15
IV
'15
4.1                                                            
4.2                                                            
4.3                                                            
4.4                                                            
4.5                                                            
4.6                                                            
4.7                                                            
 
III
'08
IV
'08
I
'09
II
'09
III
'09
IV
'09
I
'10
II
'10
III
'10
IV
'10
I
'11
II
'11
III
'11
IV
'11
I
'12
II
'12
III
'12
IV
'12
I
'13
II
'13
III
'13
IV
'13
I
'14
II
'14
III
'14
IV
'14
I
'15
II
'15
III
'15
IV
'15
  Temat obejmuje:
  4.1 opracowanie kombinatoryjnej metody wytwarzania i badania wybranych właściwości użytkowych cienkowarstwowych, wieloskładnikowych stopów i faz między-metalicznych oraz kompleksów wodorkowych na bazie lekkich metali
  4.2 modyfikację struktury, mikrostruktury i składu chemicznego dotychczas znanych wodorków metali i faz międzymetalicznych, a także kompleksów wodorkowych pod kątem poprawy ich właściwości sorpcyjnych
  4.3 badania nowych wodorków metali, stopów i faz międzymetalicznych oraz kompleksów wodorkowych w układach równowagi trój- i czteroskładnikowych
  4.4 wytypowanie najbardziej obiecujących układów równowagi i składów chemicznych z punktu widzenia aplikacji oraz określenie właściwości użytkowych tych materiałów
  4.5 opracowanie podstaw technologii otrzymywania wybranych wodorków i kompleksów wodorkowych w skali technicznej metodą syntezy mechanicznej.
  4.6 Projekt, wykonanie i badania prototypu zbiornika do magazynowania wodoru.
  4.7 Przygotowanie syntetycznego zbiorczego raportu ze zrealizowanych prac w ramach zadania 4 dotyczącego otrzymywania i badania materiałów do przechowywania wodoru.

Oprócz powyższego Projekt obejmuje swoim zakresem:

  •  zakup aparatury badawczej (uzupełnienie posiadanych zasobów aparatury w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu)
  •  upowszechnianie wyników badań i ich komercjalizację
  •  promocję projektu.