Cele

Ogólnym celem Projektu jest podniesienie konkurencyjności gospodarki polskiej poprzez dostarczenie innowacyjnych rozwiązań opartych na wynikach badań z zakresu nauk technicznych i chemicznych prowadzonych przez Wydział Nowych Technologii i Chemii (WTC) WAT. Realizacja Projektu umożliwi zintensyfikowanie prowadzonych badań wychodzących naprzeciw potrzebom gospodarki oraz zwiększy podaż najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych przy równoczesnej modernizacji infrastruktury naukowej podnosząc tym samym jej konkurencyjność na arenie międzynarodowej. Bezpośrednim celem Projektu jest dostarczenie gospodarce nowych, wysoko zaawansowanych materiałów i technologii bazujących na pracach badawczo–rozwojowych w obszarze fotoniki wraz z zapleczem eksperckim w postaci WAT oraz wykreowanie popytu na innowacyjne technologie i materiały fotoniczne.

Projekt ma charakter rozwojowy ukierunkowany na bezpośrednie zastosowanie w praktyce rezultatów badań w wysoko zaawansowanych technologicznie gałęziach gospodarki. Projekt zakłada zapewnienie ochrony prawnej dla wyników prac B+R oraz ich komercjalizację i upowszechnienie. Realizacja celu bezpośredniego Projektu będzie możliwa poprzez uzyskanie określonych produktów:

 • wsparcie finansowe jednostki naukowej,
 • zaangażowanie pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów,
 • utworzenie nowych miejsc pracy (B+R),
 • zakup aparatury naukowo–badawczej.

oraz rezultatów:

 • nowe wdrożenia technologii,
 • wynalazki zgłoszone do ochrony patentowej,
 • skomercjalizowane wyniki badań B+R wykonane w jednostce naukowej,
 • nowe, trwałe miejsca pracy i etaty badawcze,
 • współpraca, także sformalizowana, jednostki naukowej z przedsiębiorcami,
 • nowe publikacje dotyczące wyników badań,
 • nabywcy wyników projektów rozwojowych,
 • naukowcy zaangażowani w realizacje Projektu.

Realizacja przedsięwzięcia w zaplanowanym wymiarze przełoży się na zwiększanie wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju społeczeństwa.